Legitimatie Detectivi Particulari

Militienii de la Ministerul de Interne au decis sa faca o lege pentru ca fosti colegi de-ai lor care sunt detectivi sa acorde o atentie deosebita legitimatiei de detectiv. Personal eu nu ii vad rostul pentru ca nu confera niciun drept. Cu toate astea, militienii au emis un ordin. 

PRIVIND MODUL DE ELIBERARE, FORMA SI CONTINUTUL LEGITIMATIEI DE DETECTIV PARTICULAR

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezentul ordin stabileşte procedura prin care se eliberează legitimaţia de detectiv particular, forma şi conţinutul acesteia.

CAPITOLUL II

Modul de eliberare a legitimaţiei de detectiv particular

Art. 2. - (1) După promovarea examenului de atestare pentru exercitarea profesiei de detectiv particular şi incadrarea persoanei in cauză, societatea specializată sau cabinetul individual procedează la eliberarea legitimaţiei de serviciu.

(2) Eliberarea legitimaţiei prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea strictă a prevederilor prezentului ordin.

(3) Legitimaţia care nu respectă cerinţele prevăzute in prezentul ordin nu poate face dovada calităţii de detectiv particular pentru titularul acesteia.

Art. 3. - (1) Pentru eliberarea legitimaţiei, persoana trebuie să prezinte două fotografii color mărimea 40 mm x 30 mm. Una dintre fotografii se ataşează pe legitimaţie, iar pe unul dintre colţuri se aplică ştampila societăţii specializate ori a cabinetului individual.

(2) Societatea specializată/cabinetul individual are obligaţia să ţină evidenţa legitimaţiilor eliberate intr-un registru cu regim special, numerotat şi inregistrat la unitatea de poliţie competentă, avand filele completate cu următoarea rubricaţie: "Nr. crt.", "Numele şi prenumele detectivului particular", "Domiciliul detectivului", "Seria şi nr. legitimaţiei", "Data eliberării", "Semnătura de primire" şi "Menţiuni".

(3) Seria şi numărul legitimaţiei de detectiv sunt identice cu cele ale atestatului.

(4) Cealaltă fotografie se aplică pe o fişă nominală, format A4, care se transmite cu adresă de inaintare, in termen de 10 zile de la data eliberării legitimaţiei, la inspectoratul judeţean de poliţie, respectiv la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul management resurse umane.

(5) Fişa nominală prevăzută la alin. (4) cuprinde următoarele rubrici: "Nr. crt.", "Numele şi prenumele detectivului particular", "Domiciliul detectivului", "Seria şi nr. legitimaţiei", "Data eliberării", "Semnătura de primire", "Unitatea de poliţie care a eliberat atestatul", "Seria şi nr. documentului de identitate al titularului legitimaţiei" şi "Menţiuni".

Art. 4. - (1) Societatea specializată/cabinetul individual are obligaţia să comunice serviciului de investigaţii criminale al inspectoratului de poliţie judeţean competent, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, despre incetarea raporturilor de serviciu dintre aceasta/acesta şi detectivul particular angajat, in termen de 48 de ore de la apariţia acestei situaţii şi totodată să dispună retragerea legitimaţiei, procedand la distrugerea acesteia, pe bază de proces-verbal, făcand menţiuni in acest sens in registrul de evidenţă.

(2) In cazul in care detectivul particular refuză predarea legitimaţiei, societatea specializată/cabinetul individual are obligaţia să procedeze la anularea acesteia, asigurand totodată publicarea intr-un cotidian de circulaţie naţională.

CAPITOLUL III

Forma legitimaţiei de detectiv particular, elementele de

particularizare şi conţinutul acestui document

Art. 5. - (1) Legitimaţia de serviciu este documentul prin care detectivul particular şi dovedeşte calitatea in baza căreia acţionează.

(2) Legitimaţia de serviciu cuprinde următoarele date:

a) denumirea ţării;

b) denumirea documentului;

c) seria şi numărul acesteia;

d) numele şi prenumele detectivului;

e) codul numeric personal;

f) emitentul;

g) vizele anuale;

h) menţiuni.

(3) Legitimaţia are in cuprins două file, de culoare alb-gri, cu dimensiunile de 100 mm x 70 mm, şi se tipăreşte conform anexei nr. 1.

(4) Fotografia color se poziţionează pe prima pagină, sub drapelul tricolor şi titlul "LEGITIMAŢIE DETECTIV PARTICULAR", In chenarul stabilit, pe care se aplică ştampila societăţii specializate/cabinetului individual, iar in partea dreaptă a acesteia se regăseşte spaţiul rezervat seriei şi numărului legitimaţiei, precum şi datele de stare civilă ale posesorului, cu următoarele menţiuni: "Numele", "Prenumele", "CNP", "Emitent" şi semnătura titularului.

(5) Drapelul este realizat in culorile naţionale, cu formă liniară şi dimensiunile de 60 mm x 5 mm, avand inscripţionat pe fond galben, cu majuscule, cuvantul "ROMANIA".

(6) Pagina a 2-a a legitimaţiei este impărţită in 6 pătrate egale, cu latura de 3 cm, in care se aplică viza anuală a societăţii specializate/cabinetului individual, conform anexei nr. 2.

(7) Pagina a 3-a este rezervată eventualelor menţiuni.

(8) Pe pagina a 4-a a legitimaţiei se inscriu, cu majuscule, menţiunile: "ROMANIA" şi "DETECTIV PARTICULAR", care incadrează stema specifică acestei activităţi, conform modelului prezentat in anexa nr. 1.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

Art. 6. - (1) In caz de furt, pierdere, distrugere sau deteriorare a legitimaţiei de detectiv particular, posesorul este obligat să sesizeze, de indată, atat unitatea de poliţie pe raza căreia s-a inregistrat evenimentul, cat şi societatea specializată/cabinetul individual unde este angajat.

(2) După inregistrarea evenimentului, unitatea de poliţie sesizată comunică despre producerea acestuia Inspectoratului General al Poliţiei Romane - Direcţia de investigaţii criminale, pentru a opera menţiunile corespunzătoare in fişa nominală prevăzută la art. 3 alin. (4).

(3) In caz de furt sau pierdere a legitimaţiei de detectiv particular, societatea specializată/cabinetul individual ia măsuri de publicare intr-un cotidian de circulaţie naţională, de inlocuire a documentului şi operează menţiunile ce se impun in Registrul de evidenţă.

(4) Dacă detectivul particular sesizează distrugerea sau deteriorarea legitimaţiei de serviciu, societatea specializată/cabinetul individual ia măsuri de eliberare a unui nou document şi operează in registrul de evidenţă menţiunile necesare.

(5) In toate situaţiile cand societatea specializată/cabinetul individual eliberează o nouă legitimaţie de detectiv particular, aceasta/acesta este obligată/obligat să comunice in scris situaţia la Inspectoratul General al Poliţiei Romane - Direcţia de investigaţii criminale, specificand motivele.

Art. 7. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Prevederile prezentului ordin intră in vigoare in termen de 3 zile de la publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

CITESTE SI:

MEDIA LEGISLATIE Legitimatie Detectivi Particulari